Algemene voorwaarden (AV) van CLP Trading GmbH

1. Voorwerp van de overeenkomst
1.1 CLP Trading GmbH ("Verkoper") verkoopt aan de zakelijke klant (hierna te noemen "Koper") artikelen uit haar assortiment onder de hieronder vermelde leverings- en verkoopvoorwaarden.
1.2 De verkoper levert de aangeboden goederen rechtstreeks aan de klant van de koper na ontvangst van de bestelling van de koper.
1.3 De Koper is als enige verantwoordelijk tegenover zijn klanten. De overeenkomsten met de eindverbruiker worden door de koper in eigen naam en voor eigen rekening gesloten. Hij is met name verantwoordelijk voor het aannemen van bestellingen en voor de volledige verwerking van bestellingen, met inbegrip van het ophalen bij de eindverbruiker.
2. Leveringsvoorwaarden
2.1 De door de koper bestelde artikelen worden door de verkoper verzonden naar het adres van de eindklant van de koper tegen de aangegeven verzendkosten per pakketdienst of expediteur, onder voorbehoud van onmiddellijke beschikbaarheid van de goederen.
2.2 De verkoper heeft het recht de levering uit te stellen indien niet alle artikelen op het moment van bestelling in voorraad zijn. In dat geval wordt de licentiehouder onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien een artikel niet beschikbaar is, zal de verkoper dit artikel uit de bestelling schrappen. De verkoper is gerechtigd tot gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke prestaties, mits van de koper redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke prestaties aanvaardt.
2.3 De verkoper levert de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de goederen eigendom blijven van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
2.4 Levering op eilanden alleen na voorafgaand overleg en tegen betaling.
2.5 De verwachte leveringstermijn staat vermeld in de artikelomschrijving. Leveringsdata en -termijnen zijn niet bindend.
3. Voorwaarden en betalingsvoorwaarden
3.1 Leveringen geschieden over het algemeen tegen vooruitbetaling. In geval van langdurige samenwerking kunnen andere betalingsvoorwaarden worden overeengekomen.
3.2 Alleen de productprijzen op www.dropshipping-europe.eu/shop/ zijn van toepassing.
4. Garantie
4.1 De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen.
4.2 In geval van gebreken zal de verkoper, naar zijn keuze, garantie verlenen door het gebrek te herstellen of een vervanging te leveren. Indien het verhelpen van het gebrek tweemaal mislukt, kan de koper naar keuze een prijsvermindering eisen of zich uit de overeenkomst terugtrekken. In geval van rectificatie hoeft de verkoper de hogere kosten voor het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering niet te dragen, mits het vervoer niet overeenstemt met het beoogde gebruik van de goederen.
5. Terugname van producten
5.1 In Duitsland nemen wij goederen binnen 4 weken terug van de afnemer. De verkoper draagt de kosten van terugzending. Als de goederen in perfecte staat zijn, krijgt de koper het aankoopbedrag terugbetaald, inclusief de kosten van de retourzending.
5.2 Buiten Duitsland maar binnen de Europese Unie nemen wij goederen binnen 4 weken terug van de klant van de koper. In dat geval worden de kosten gedeeld. De koper draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen en de verkoper draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen. De koper krijgt dus na terugzending de aankoopprijs terugbetaald, exclusief de kosten voor het terugzenden van de goederen.
5.3 Eilanden zijn uitgesloten van het retourbeleid. Retourzendingen van eilanden zijn uitgesloten.
5.4 Retourzendingen uit landen buiten de Europese Unie zijn uitgesloten.
5.5 Indien de geretourneerde goederen beschadigd zijn, heeft de verkoper het recht de desbetreffende vergoeding in mindering te brengen op het restitutiebedrag.
6. Leveringen aan landen die geen lid zijn van de Europese Unie (EU)
6.1 Wij verzenden alleen naar landen die in het systeem onder verzendkosten zijn aangegeven.
6.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie worden alle kosten die voortvloeien uit de invoer (inclusief BTW, douanerechten, verwerkingskosten bij de douane) door de rederij rechtstreeks aan de klant van de koper gefactureerd. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij voor leveringen buiten de Europese Unie verplicht zijn onze factuur bij de zending te voegen, zodat de goederen kunnen worden ingeklaard. In dit geval is verzending zonder bijgevoegde factuur van CLP niet mogelijk.
6.3 Retourzendingen uit landen buiten de Europese Unie zijn uitgesloten.
7. Technische beschikbaarheid en auteursrechten
7.1 Alle verstrekte afbeeldingen, teksten en instructies vallen onder ons auteursrecht.
7.2 Afbeeldingen, teksten en instructies die wij in de dealerzone ter beschikking stellen, mogen worden gebruikt voor onze eigen verkoop. Deze mogen alleen in overleg met ons aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien de overeenkomst door een van beide partijen wordt ontbonden, mogen zij vanaf de datum van ontbinding op geen enkele wijze meer worden gebruikt en moeten zij uit alle aanbiedingen van de koper worden verwijderd.
7.3 De Verkoper kan de technische beschikbaarheid van het Dealergebied niet garanderen.
8. contractperiode en verkoopbeperkingen
8.1 De overeenkomst tussen verkoper en koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het contract kan te allen tijde door beide partijen worden opgezegd.
9. Beperking van de aansprakelijkheid
9.1 Tenzij anders overeengekomen, vervallen contractuele vorderingen die de koper uit hoofde van of in verband met de levering van de goederen tegen ons kan doen gelden één jaar na levering van de goederen. Dit laat onze aansprakelijkheid voor opzettelijk en grof nalatig plichtsverzuim bij persoonlijk letsel onverlet.
10. Plaats van uitvoering
10.1 De plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van de verkoper. Op deze overeenkomst en alle geschillen is uitsluitend Duits recht van toepassing.
11. Beding inzake het opheffen van verplichtingen
11.1 Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden na het sluiten van de overeenkomst, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de overeenkomst. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen het door de overeenkomst sluitende partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling beoogde economische doel zo dicht mogelijk benaderen. De bovenstaande bepalingen zijn derhalve van overeenkomstige toepassing indien de overeenkomst onvolledig blijkt te zijn.

Dropshipping-europe.eu

CLP Trading GmbH
Triftenstraße 93
32791 Lage


Telefon +49 (0)40 - 840 5089 -13 (deutsch)
Phone +49 (0)5232 - 69 899 -13 (english)
(ma.-vr. 9u. - 17u.)